Posted on Leave a comment

Osnovice maj 2018

Bruto osnovna zarada       35.526,40

Najniza osnovica               23.053

Najvisa osnovica             329.330

Neoporezivi iznos zarade   15.000
Moguci broj casova               184
Minimalna zarada po satu 143.50

Minimalna zarada po satu porodilje i bolovanje  143

Osnovica za porodilje  i bolovanje      35.395,15

Posted on Leave a comment

Osnovice april 2018

Bruto osnovna zarada       32.251

Najniza osnovica               23.053

Najvisa osnovica             329.330

Neoporezivi iznos zarade   15.000
Moguci broj casova               168
Minimalna zarada po satu 143.50

Minimalna zarada po satu porodilje i bolovanje  143

Osnovica za porodilje  i bolovanje      32.131

Posted on Leave a comment

Osnovice mart 2018

Bruto osnovna zarada       33.889

Najniza osnovica               23.053

Najvisa osnovica             329.330

Neoporezivi iznos zarade   15.000
Moguci broj casova               176
Minimalna zarada po satu 143.50

Minimalna zarada po satu porodilje i bolovanje  143

Osnovica za porodilje  i bolovanje      33.763

Kod porodilja se uporedjuje osnovica za porodilje i njeno resenje i obracunava se na vecu cifru

 

Posted on Leave a comment

Osnovice februar 2018

Bruto osnovna zarada       30.614

Najniza osnovica               23.053

Najvisa osnovica             323.010

Neoporezivi iznos zarade   15.000
Moguci broj casova               160
Minimalna zarada po satu 143.50

Minimalna zarada po satu porodilje i bolovanje  143

Osnovica za porodilje  i bolovanje      30.500

Kod porodilja se uporedjuje osnovica za porodilje i njeno resenje i obracunava se na vecu cifru

Praznici u februaru 16 sati 2 dana

Ako je radnik radio na praznike ostavlja se casovi na radu 160  i 16 rad na praznike

Ako nije radio na praznike stavlja se casovi na radu 144 i 16 neradni casovi za praznike

Za radnike koji imaju definisanu neto ili bruto platu ne radi ispravno jer uklapa na definisan iznos,

za njih ne raditi.

 

Posted on Leave a comment

Osnovice Januar 2018

Bruto osnovna zarada       35.526,40

Najniza osnovica               23.053

Najvisa osnovica             323.010

Neoporezivi iznos zarade   15.000
Moguci broj casova               184
Minimalna zarada po satu 143.50

Minimalna zarada po satu porodilje i bolovanje  143

Osnovica za porodilje  i bolovanje      35.395,15

Kod porodilja se uporedjuje osnovica za porodilje i njeno resenje i obracunava se na vecu cifru
Posted on Leave a comment

Aneks ugovora o radu

Ko radi anekse na 143.5 dinara po satu, neka prvo u bruto osnovicama našteluje kao na slici,

pa onda nek ide na štampu aneksa  ugovora isto prema drugoj slici.

Aneksi su napravljeni za satnicu 184 sata koja je u mesecu januaru 2018

Posted on Leave a comment

Osnovice za decembar 2017

Bruto osnovna zarada       32.709   (143,5  po satu)

Najniza osnovica               23.074

Najvisa osnovica             323.010

Neoporezivi iznos zarade   11.790  (od januarskih plata 15000)
Moguci broj casova               168
Minimalna zarada po satu 143.50
Minimalna zarada po satu porodilje i bolovanje  143

Osnovica za porodilje  i bolovanje      32.589

Kod porodilja se uporedjuje osnovica za porodilje i njeno resenje i obracunava se na vecu cifru
Posted on Leave a comment

Clanarina privrednoj komori Srbije od 01.01.2018

СКУПШТИНА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ О ВИСИНИ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЈЕДИНСТВEНЕ ЧЛАНАРИНЕ И ФИНАНСИРАЊУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Скупштина Привредне коморе Србије донела је одлуку да значајно повећа чланарине и обухвати већег броја лица која су дужна да плаћају чланарину у наредној години.

Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствeне чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години објављена је у „Служеном гласнику РС“, бр. 114/17.

текст одлуке можете погледати и овде.

Posted on Leave a comment

Prijava radnika na CROSO registar od 25.12.2017

OБАВЕШТЕЊЕ ФОНДА ПИО У ВЕЗИ СА ПРИЈАВОМ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОСИГУРАЊЕ
ПОЧЕВ ОД 25. 12. 2017. ГОДИНЕ

 

Од понедељка, 25. децембра 2017. године, ступају на снагу измене Закона о раду којима је предвиђено да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, по основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са Законом о раду (уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу, уговор о међусобним правима и обавезама директора који није засновао радни однос), мора да поднесе накасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.

У складу са наведеном изменом Закона о раду, од 25. децембра 2017. године, послодавци неће моћи да подносе пријаве нити са датумом доласка на шалтер ПИО, нити са ранијим датумом, већ само са будућим датумом почетка осигурања – пре ступања на рад запосленог.

У случају да послодавац није поднео пријаву у прописаном року – пре ступања запосленог на рад, мора поднети захтев за утврђивање својства осигураника, уз одговарајуће доказе. Уколико су испуњени услови за признавање својства осигураника Фонд ПИО ће, по доношењу решења, поднети пријаву на осигурање.

Подсећамо вас да је Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, предвиђено да правна лица и предузетници јединствену пријаву за своје запослене подносе у електронском облику, директно преко Портала ЦРОСО.

Posted on Leave a comment

Usvojene izmene i dopune poreskih i drugih zakona

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАКОНА

Скупштина Србије је усвојила измене и допуне пореских и других закона који су важни за пословање привредних субјеката. Очекује се ускоро њихово објављивање у “Службеном гласнику РС”:

Допуна: прописи су објављени у “Службеном гласнику РС”, број 113 од 17.12.2017. године.

У овом тексту дајемо преглед најважнијих измена (утичу на пословање великог броја привредних субјеката) које доносе ови закони по датумима почетка примене.

1. јануар 2018.

1. Неопорезиви износ зараде се повећава на 15.000 динара.

Напомена: Закључно са исплатом зараде за месец децембар 2017. године се примењује неопорезиви износ од 11.790 динара. Неопорезиви износ од 15.000 динара се користи почев од зараде за месец јануар 2018. године. Важно је обратити пажњу на ово јер је то супротно у односу на “нормалну” праксу када се користи неопорезиви износ који важи у тренутку исплате без обзира на то за који месец се врши исплата.

2. Запослени сме да почне да ради (да ступи на рад) тек након пријављивања на обавезно социјално осигурање (казне су од 300.000 до 1.500.000 динара за правна лица, односно од 50.000 до 500.000 динара за предузетнике).

3. Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом радузапослених.

4. Нови начин израчунавања најниже и највише месечне основице доприноса. Најнижа и највиша основица доприноса ће се одређивати једном годишње на основу просечне месечне зараде исплаћене у периоду од децембра претходне године до новембра текуће године. Нови износи основица ће се користити од 1. јануара сваке године осим основица које ће се одредити на основу просечне зараде од децембра 2016. до новембра 2017. године, које ће се користити од првог наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику РС”.

5. Пореске олакшице и ослобођење од плаћања доприноса за новозапослена лица – рок до када се могу користити олакшице продужен са 31. децембра 2017. године на 31. децембар 2019. године.

6. Мења се начин обрачуна пореске амортизације за нематеријална средства (важи за 2018. годину). Очекује се доношење подзаконског акта од стране Министра финансија које ће ближе уредити ово питање.

7. Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу новчане помоћи за лечење, у висини стварних трошкова лечења, превоза и смештаја.

1. март 2018.

1. Обавеза регистровања фактура у којима су дужници субјекти јавног сектора који плаћање врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор.

1. април 2018.

1. Опорезивање порезом на добит по одбитку за услуге нерезидентних правних лица се своди само на одређене услуге (истраживање тржишта, рачуноводствене и ревизорске услуге и друге услуге из области правног и пословног саветовања), али без обзира где су пружене односно где се користе. Прецизније дефинисање ових услуга ће бити извршено подзаконским актом који ће бити донет од стране Министра финансија.

2. Плаћање пореза на добит по одбитку и подношење пореске пријаве у року о три дана од дана плаћања (уместо истог дана).

1. јул 2018.

1. Одлаже се почетак примене обавезе достављања прегледа обрачуна ПДВ (образац ПОПДВ) за 1. јул 2018. године. У складу са овом изменом се очекује и доношење измене Правилника о евиденцији ПДВ од стране Министарства финансија.

1. октобар 2018.

1. Нове пореске олакшице и ослобођење од плаћања доприноса за нове привредне субјекте – за зараду оснивача односно личну зараду предузетника и до девет новозапослених лица.

1. јануар 2019.

1. Укида се право регистрованих предузетника да воде пословне књиге по систему простог књиговодства.

2. Мења се начин остваривања пореског ослобођења за промет добара које путник отпрема у иностранство у личном пртљагу. Ово питање ће бити детаљније уређено подзаконским актом који ће бити донет од стране Министра финансија.

Детаљније информације и објашњења ћемо дати у наредном периоду у коментарима сваког појединачног закона.